Versuri > Stray Kids

Versuri Stray Kids(스트레이 키즈) “Astronaut” lyrics

Astronaut versuri Stray Kids

탐험을 떠나갈 거야 Right now Young and free 두려울 건 없잖아
어디든 아지트가 될 거야 우주로 가자 Like an astronaut
난 준비돼있어 이미 가방을 다 쌌고
I stayed up all night 설레서 잠도 못잤어
I’m brave, I’m great 다 돼 내가 뭐를 하든 Okay
준비 Ready steady 이제 가자고 Anywhere
지도 따윈 내 맘이 가는 대로 그려 필요 없네
내 발이 닿는 대로 밟아 그래 모험해
내 우주선에 타 Like an astronaut

저기 별은 내 두 손에 닿을 듯이 점점 다가오네
코앞에 다가오면 그저 잡으면 돼 어디든 가면 되니까 어디든 가면 돼
어디든 가면 돼 내 우주선에 타면 돼
별 찾으러 떠나 뭘 모르고 Fly tonight (hey)
우주로 가자 Like an astronaut
이상한 나라에 도착해도 찾아 나서지 않을 거야 출구 (Hey)
무섭지 않아 어디도 방에 불 켜고 자는 나이는 벌써 지났다구 (Ey)
나를 막는 게 있다면 넘지 않고 빠샤 빠샤
갑자기 뭔가가 튀어나와도 난 빵야 빵야
지도 따윈 내 맘이 가는 대로 그려 필요 없네
내 발이 닿는 대로 밟아 그래 모험해
내 우주선에 타 Like an astronaut
저기 별은 내 두 손에 닿을 듯이 점점 다가오네
코앞에 다가오면 그저 잡으면 돼 어디든 가면 되니까 어디든 가면 돼
어디든 가면 돼 내 우주선에 타면 돼
탐험을 떠나갈 거야 Right now Young and free 두려울 건 없잖아
어디든 아지트가 될 거야 우주로 가자 Like an astronaut
Take off
별 찾으러 떠나 뭘 모르고 Fly tonight (hey)
우주로 가자 Like an astronaut
Backpack 준비해놔 ey
당장 별을 찾아 Ey
빨랑 다녀올게 좀만 기다려봐 (Hey hey)
Pitch black 해도 난 가 ey
당장 달을 찾아 Ey
빨랑 다녀올게 좀만 기다려봐 (Hey hey)
탐험을 떠나갈 거야 Right now Young and free 두려울 건 없잖아
어디든 아지트가 될 거야 우주로 가자
3, 2, 1, take off
별 찾으러 떠나 뭘 모르고 Fly tonight (hey)
우주로 가자 Like an astronaut

Astronaut lyrics ♪ tiktok clean Letra de la canción Astronaut ♪ Versuri Astronaut

Vezi si alte versuri de la Stray Kids:

Versuri Stray Kids – 소리꾼 (english)

Versuri Stray Kids – Double Knot (English Version)

Versuri Stray Kids – Gone Days (english)

Versuri Stray Kids “바람 (Levanter)”

Versuri Stray Kids “바람 (Levanter)” (english)