Versuri > Pindu

Versuri Pindu – Ah tini scumpa vruta mea musata lyrics

Ah tini scumpa vruta mea musata versuri Pindu

Ah tini scumpa vruta mea musata
Cum ii lilicea arosi di bujor
Io ini muream ti a ei niata
Nascuta iara mas di dor

Musata vruta mea cu minti
Tsi tut mutrea tu ochii a mei
Cum mi bashea ni aduc aminti
Anghisam cu ochii in ochii a ei

Noaptea shideam mutream la luna
In brata doii na tsineam
Plandzeam varoara di priuna
Di ahat harsit tsi na iaram

Tsiva nu n-aspuneam si canda
Ahat di multi n-aspuneam
Avdzam cum inima na bati
Di ahantu dor tsi na aveam

Cand mi astrindzea la cheptu vruta
Agarsheam pi tsi lumi banedz
Chirut avdzam cum ia ni-aspuni
Cu tini pan la moarti a-s sed

Ah tini scumpa vruta mea musata lyrics ♪ tiktok clean Letra de la canción Ah tini scumpa vruta mea musata ♪ Versuri Ah tini scumpa vruta mea musata

Vezi si alte versuri de la Pindu:

Versuri Pindu & Hrista Lupci – Treambura pamporea

Versuri Pindu – Dor di gura ta

Versuri Pindu – Voi armani macidoneani

Versuri Pindu – Ah moi tini feata

Versuri Pindu – Ah marat di mini