Versuri > Elena Gheorghe

Versuri Elena – Luna alba lyrics

Luna alba versuri Elena Gheorghe

Luna alba, luna msheata
Lunjineadza calea esta anvarligheata
Geanlu ermu, dipu s anclisi
Ca ti astringu n bratsa bruta mashi tu isi

Di analtu pitu frandza Luna anghiliceashti
Cata nghiosu mutreashti shi nji mi
fuvirseashti
Frati cu caravea, anji fudzii pe amari
Ma a nji dedu ti xeani, Bana mea curbani

Luna alba, luna msheata
Lunjineadza calea esta anvarligheata
Geanlu ermu, dipu s anclisi versuri.us
Ca ti astringu n bratsa bruta mashi tu isi

Minduieri amari s alumta cu mini
Ca fara di tini nu va nji hiba ghini
I nji alepshu cali lai nishtiuta
Si fugu ti eta tuta s nji alasu a mea vruta

Fara tini bana iasti anvirinata
Fara tini feata fara a ta njiata
Va nji ala, su caravea sh esta greau cali
Fuviroasa xeani ti mirachi li a meali

Luna alba lyrics ♪ tiktok clean Letra de la canción Luna alba ♪ Versuri Luna alba

Vezi si alte versuri de la Elena Gheorghe:

Versuri Elena Gheorghe – Agapi (romana)

Versuri ELENA – Vulnerabili

Versuri Elena Gheorghe – Mari Vreari (romana)

Versuri Elena Gheorghe – Ma ti s adar

Versuri ELENA – Yarnana Yarnane